Prosiectau Blaenorol – Butcher

Black Square Runners sheep_600_400

Mae tair menyw wedi’u gwisgo mewn pinc, sy’n rhedeg mewn cylchoedd ar gyfer canser, yn cwestiynu’r posibilrwydd o wella.

Yn 2011, cynhyrchodd Asking4It Productions Butcher yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter, Caerdydd. Ysgrifennwyd y cynhyrchiad gan Sue Jickells a Jane Fox, gyda cherddoriaeth gan James Flight, mae Butcher yn archwilio’rdiwydiant canser hynod broffidiol.

Epigeneteg

Y proffesiwn meddygol

Diwydiannau fferyllol a chodi arian ar gyfer canser, Pinc-galchu, Triniaeth feddygol i gael tynnu bronnau iach ac organau eraill.

Mae Butcher yn trafod y cwbl.

JACKETS AND HEADGEAR_600_400

Seddi wedi’u trefnu fel syrcas. Mae perfformwyr yn archwilio aelodau’r gynull-eidfa â stilwyr ac offer naddu. Mae ffilm o DNA a thoriadau llawfeddygol yn cael ei thaflunio ar y llenni coch.

Mae llawer o bobl yn credu bod canser wedi’i blannu’n angheuol yn y genyn-nau, ac na ellir ei osgoi. Wedi’r cyfan, dywedir wrthym bod ‘genyn angheuol sy’n lladd’ ar ein holau. A pham ddim, pan mae’r diwydiant fferyllol, adrannau ymchwil a’r GIG i gyd yn dibynnu arno i barhau?

Mae Butcher yn ymgais ddifyr i ailddiffinio canser, ac mae’n herio’r sefyllfa bresennol ym meysydd gwyddoniaeth fiofeddygol: geneteg, y diwydiant fferyllol, llawfeddygaeth, cemo a radiotherapi.

Mae’n cwestiynu cael triniaeth feddygol i dynnu bronnau iach pan fo hanes o’r genynnau hyn yn y teulu neu pan fo genynnau BRCA yn bresennol. Mae Hybu Iechyd yn parhau i fod yn anffasiynol, er bod ymchwil yn dangos bod modd atal sawl math o ganser.

Mae gwyddonwyr epigeneteg yn archwilio effaith ofn, meddyliau negyddol a llygryddion amgylcheddol ar iechyd y gell. Mae yna botensial i wrthdroi’r niwed o fewn y gell.

Rydym yn byw mewn byd sy’n mynd yn fwy a mwy llygredig: mae ein haer, y dŵr a’r pridd yn newid yn ddramatig. Ydyn ni dal yn gallu atal hyn?


Three women dressed in pinks running-in-circles for cancer question the possibility of a cure.

In 2011 Asking4It Productions produced Butcher in Chapter, Cardiff.

Written by Sue Jickells and Jane Fox with original score by James Flight, Butcher was an examination of the highly profitable cancer industry.

Solo

Epi-genetics.
The medical profession.
Pharmaceutical and cancer fundraising industries.
Pink-washing.
Surgical removal of healthy breasts and other organs.

Butcher tackles them all.

Circus top set, seating in-the-round. Performers examine audience members with probes and sculptural appendages. Film of DNA and surgical incisions is projected on the red drapes.

Many people believe cancer is fatally encoded in the genes and is unavoidable. After all, we’re told there’s a fatalistic ‘killer-gene’ on the rampage. And why not when the pharmaceutical industry, research departments and NHS all depend on its perpetuation?

Butcher is an entertaining attempt to redefine cancer and challenges the status quo within the fields of biomedical science: genetics, the pharmaceutical industry, surgery, chemo and radiotherapy.

Ashley John Long - Double Bass

It questions the surgical removal of healthy breasts when there is a positive family history or predisposing BRCA genes are present.

Health Promotion remains unfashionable even though research demonstrates that many cancers are preventable.

Epi-genetic scientists examine the impact of fear, negative thoughts and environmental pollutants on the health of the cell. There is potential for the reversal of damage within the cell.

We live in an increasingly polluted world: our air, water and soil are changing dramatically. Is this still preventable?

I admire your great courage in tackling such a contentious and frightening subject. Butcher has been one of the most memorable theatrical performances I have ever seen. Brenda Oakes

blinded_godly_butcher
Blinded butcher

The sculptural heads explore organ accumulations; internal matter becomes external and explicit and the tools of the trade such as examination probes and flashing lights are embedded in the tissues. Multiples of spectacles are used to question sight and myopia and mirrors to reflect. The reversed white cross on the red apron references doctors-as-gods.

RED MENACE_600_400
War mongering

Strait-Jackets lending the hands into stumps and military references were used to juxtapose wars with bodily invasion and occupation. Design ideas for military uniform were global but non-specific with the intention of exploring universal themes of brutalism within Butcher.


Arts Council of Wales logo portrait.jpgLottery_landscape_black[1].jpg (1)WG_logo_landscape_mono-BLACK.PNG

TY CERDD LOGO.PNGRWCMDlogo(rev)chapter

WLC LOGO


Mae Asking4It Productions yn cael ei archifo bob hyn a hyn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, a hynny ers 2016.

Asking4It Productions are archived at intervals by The National Library of Wales since 2016.


Hawlfraint Asking4It Productions. Cedwir Pob Hawl 2019.

Copyright Asking4It Productions. All Rights Reserved 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *